Đăng ký biến động đất đai là gì?

Đăng ký biến động đất đai là một thủ tục phổ biến đối với người sử dụng đất. Vậy đăng ký biến động đất đai là gì và khi nào cần thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai? Đăng ký biến động đất đai là gì? Căn cứ vào khoản 3 Điều 3 thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định …

Luật đất đai 2013 quy định như thế nào?

Tải LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 tại đây. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và …

Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai trong luật đất đai là gì?

Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai theo điều 208 mục 2 (THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI) thuộc chương (GIÁM SÁT, THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI
Mục 1
GIÁM SÁT, THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI) trong luật đất đai là…