Huyện Phú Tân là đô thị loại mấy của Cà Mau?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Phú Tân là đô thị loại mấy của Cà Mau? Thông tin về loại đô thị của Huyện Phú Tân (Cà Mau) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Phú Tân là một Huyện thuộc Cà Mau, có diện tích khoảng 448,2 km2, dân số khoảng 97.703 người và mật độ dân số khoảng 218 người/km2.

Quận Quận 5 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh?

Bạn đang tìm hiểu Quận Quận 5 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh? Thông tin về loại đô thị của Quận Quận 5 (Hồ Chí Minh) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Quận Quận 5 là một Quận thuộc Hồ Chí Minh, có diện tích khoảng 4,3 km2, dân số khoảng 159.073 người và mật độ dân số khoảng 36.994 người/km2.

Thị xã Quảng Trị là đô thị loại mấy của Quảng Trị?

Bạn đang tìm hiểu Thị xã Quảng Trị là đô thị loại mấy của Quảng Trị? Thông tin về loại đô thị của Thị xã Quảng Trị (Quảng Trị) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Thị xã Quảng Trị là một Thị xã thuộc Quảng Trị, có diện tích khoảng 72,9 km2, dân số khoảng 23.356 người và mật độ dân số khoảng 320 người/km2.

Huyện Phú Thiện là đô thị loại mấy của Gia Lai?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Phú Thiện là đô thị loại mấy của Gia Lai? Thông tin về loại đô thị của Huyện Phú Thiện (Gia Lai) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Phú Thiện là một Huyện thuộc Gia Lai, có diện tích khoảng 505,2 km2, dân số khoảng 78.627 người và mật độ dân số khoảng 156 người/km2.

Quận Quận 6 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh?

Bạn đang tìm hiểu Quận Quận 6 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh? Thông tin về loại đô thị của Quận Quận 6 (Hồ Chí Minh) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Quận Quận 6 là một Quận thuộc Hồ Chí Minh, có diện tích khoảng 7,2 km2, dân số khoảng 233.561 người và mật độ dân số khoảng 32.439 người/km2.

Huyện Quảng Xương là đô thị loại mấy của Thanh Hóa?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Quảng Xương là đô thị loại mấy của Thanh Hóa? Thông tin về loại đô thị của Huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Quảng Xương là một Huyện thuộc Thanh Hóa, có diện tích khoảng 174,2 km2, dân số khoảng 199.943 người và mật độ dân số khoảng 1.148 người/km2.

Thị xã Phú Thọ là đô thị loại mấy của Phú Thọ?

Bạn đang tìm hiểu Thị xã Phú Thọ là đô thị loại mấy của Phú Thọ? Thông tin về loại đô thị của Thị xã Phú Thọ (Phú Thọ) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Thị xã Phú Thọ là một Thị xã thuộc Phú Thọ, có diện tích khoảng 65,2 km2, dân số khoảng 70.653 người và mật độ dân số khoảng 1.084 người/km2.

Quận Quận 7 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh?

Bạn đang tìm hiểu Quận Quận 7 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh? Thông tin về loại đô thị của Quận Quận 7 (Hồ Chí Minh) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Quận Quận 7 là một Quận thuộc Hồ Chí Minh, có diện tích khoảng 35,7 km2, dân số khoảng 360.155 người và mật độ dân số khoảng 10.088 người/km2.

Huyện Phú Vang là đô thị loại mấy của Thừa Thiên Huế?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Phú Vang là đô thị loại mấy của Thừa Thiên Huế? Thông tin về loại đô thị của Huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Phú Vang là một Huyện thuộc Thừa Thiên Huế, có diện tích khoảng 235,4 km2, dân số khoảng 137.962 người và mật độ dân số khoảng 646 người/km2.

Quận Quận 8 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh?

Bạn đang tìm hiểu Quận Quận 8 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh? Thông tin về loại đô thị của Quận Quận 8 (Hồ Chí Minh) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Quận Quận 8 là một Quận thuộc Hồ Chí Minh, có diện tích khoảng 19,2 km2, dân số khoảng 424.667 người và mật độ dân số khoảng 22.118 người/km2.