Thị xã Phú Thọ là đô thị loại mấy của Phú Thọ?

Bạn đang tìm hiểu Thị xã Phú Thọ là đô thị loại mấy của Phú Thọ? Thông tin về loại đô thị của Thị xã Phú Thọ (Phú Thọ) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Thị xã Phú Thọ là một Thị xã thuộc Phú Thọ, có diện tích khoảng 65,2 km2, dân số khoảng 70.653 người và mật độ dân số khoảng 1.084 người/km2.

Quận Quận 7 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh?

Bạn đang tìm hiểu Quận Quận 7 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh? Thông tin về loại đô thị của Quận Quận 7 (Hồ Chí Minh) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Quận Quận 7 là một Quận thuộc Hồ Chí Minh, có diện tích khoảng 35,7 km2, dân số khoảng 360.155 người và mật độ dân số khoảng 10.088 người/km2.

Huyện Phú Vang là đô thị loại mấy của Thừa Thiên Huế?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Phú Vang là đô thị loại mấy của Thừa Thiên Huế? Thông tin về loại đô thị của Huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Phú Vang là một Huyện thuộc Thừa Thiên Huế, có diện tích khoảng 235,4 km2, dân số khoảng 137.962 người và mật độ dân số khoảng 646 người/km2.

Quận Quận 8 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh?

Bạn đang tìm hiểu Quận Quận 8 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh? Thông tin về loại đô thị của Quận Quận 8 (Hồ Chí Minh) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Quận Quận 8 là một Quận thuộc Hồ Chí Minh, có diện tích khoảng 19,2 km2, dân số khoảng 424.667 người và mật độ dân số khoảng 22.118 người/km2.

Huyện Phú Xuyên là đô thị loại mấy của Hà Nội?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Phú Xuyên là đô thị loại mấy của Hà Nội? Thông tin về loại đô thị của Huyện Phú Xuyên (Hà Nội) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Phú Xuyên là một Huyện thuộc Hà Nội, có diện tích khoảng 171,4 km2, dân số khoảng 213.984 người và mật độ dân số khoảng 1.248 người/km2.

Quận Quận 10 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh?

Bạn đang tìm hiểu Quận Quận 10 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh? Thông tin về loại đô thị của Quận Quận 10 (Hồ Chí Minh) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Quận Quận 10 là một Quận thuộc Hồ Chí Minh, có diện tích khoảng 5,7 km2, dân số khoảng 234.819 người và mật độ dân số khoảng 41.196 người/km2.

Huyện Phù Yên là đô thị loại mấy của Sơn La?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Phù Yên là đô thị loại mấy của Sơn La? Thông tin về loại đô thị của Huyện Phù Yên (Sơn La) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Phù Yên là một Huyện thuộc Sơn La, có diện tích khoảng 1.234,2 km2, dân số khoảng 114.974 người và mật độ dân số khoảng 93 người/km2.

Quận Quận 11 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh?

Bạn đang tìm hiểu Quận Quận 11 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh? Thông tin về loại đô thị của Quận Quận 11 (Hồ Chí Minh) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Quận Quận 11 là một Quận thuộc Hồ Chí Minh, có diện tích khoảng 5,1 km2, dân số khoảng 209.867 người và mật độ dân số khoảng 41.150 người/km2.

Huyện Phúc Thọ là đô thị loại mấy của Hà Nội?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Phúc Thọ là đô thị loại mấy của Hà Nội? Thông tin về loại đô thị của Huyện Phúc Thọ (Hà Nội) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Phúc Thọ là một Huyện thuộc Hà Nội, có diện tích khoảng 118,6 km2, dân số khoảng 184.024 người và mật độ dân số khoảng 1.552 người/km2.

Quận Quận 12 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh?

Bạn đang tìm hiểu Quận Quận 12 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh? Thông tin về loại đô thị của Quận Quận 12 (Hồ Chí Minh) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Quận Quận 12 là một Quận thuộc Hồ Chí Minh, có diện tích khoảng 52,8 km2, dân số khoảng 620.146 người và mật độ dân số khoảng 11.745 người/km2.