Thị xã Phước Long là đô thị loại mấy của Bình Phước?

Bạn đang tìm hiểu Thị xã Phước Long là đô thị loại mấy của Bình Phước? Thông tin về loại đô thị của Thị xã Phước Long (Bình Phước) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Thị xã Phước Long là một Thị xã thuộc Bình Phước, có diện tích khoảng 119,4 km2, dân số khoảng 53.992 người và mật độ dân số khoảng 452 người/km2.

Huyện Quan Sơn là đô thị loại mấy của Thanh Hóa?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Quan Sơn là đô thị loại mấy của Thanh Hóa? Thông tin về loại đô thị của Huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Quan Sơn là một Huyện thuộc Thanh Hóa, có diện tích khoảng 926,6 km2, dân số khoảng 40.526 người và mật độ dân số khoảng 44 người/km2.

Huyện Phước Long là đô thị loại mấy của Bạc Liêu?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Phước Long là đô thị loại mấy của Bạc Liêu? Thông tin về loại đô thị của Huyện Phước Long (Bạc Liêu) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Phước Long là một Huyện thuộc Bạc Liêu, có diện tích khoảng 416,2 km2, dân số khoảng 124.268 người và mật độ dân số khoảng 299 người/km2.

Huyện Quang Bình là đô thị loại mấy của Hà Giang?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Quang Bình là đô thị loại mấy của Hà Giang? Thông tin về loại đô thị của Huyện Quang Bình (Hà Giang) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Quang Bình là một Huyện thuộc Hà Giang, có diện tích khoảng 791,8 km2, dân số khoảng 61.711 người và mật độ dân số khoảng 78 người/km2.

Huyện Phước Sơn là đô thị loại mấy của Quảng Nam?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Phước Sơn là đô thị loại mấy của Quảng Nam? Thông tin về loại đô thị của Huyện Phước Sơn (Quảng Nam) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Phước Sơn là một Huyện thuộc Quảng Nam, có diện tích khoảng 1.153,3 km2, dân số khoảng 26.337 người và mật độ dân số khoảng 23 người/km2.

Huyện Quảng Điền là đô thị loại mấy của Thừa Thiên Huế?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Quảng Điền là đô thị loại mấy của Thừa Thiên Huế? Thông tin về loại đô thị của Huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Quảng Điền là một Huyện thuộc Thừa Thiên Huế, có diện tích khoảng 163,1 km2, dân số khoảng 77.178 người và mật độ dân số khoảng 473 người/km2.

Thành phố Phú Quốc là đô thị loại mấy của Kiên Giang?

Bạn đang tìm hiểu Thành phố Phú Quốc là đô thị loại mấy của Kiên Giang? Thông tin về loại đô thị của Thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Thành phố Phú Quốc là một Thành phố thuộc Kiên Giang, có diện tích khoảng 589,3 km2, dân số khoảng 179.480 người và mật độ dân số khoảng 305 người/km2.

Thành phố Pleiku là đô thị loại mấy của Gia Lai?

Bạn đang tìm hiểu Thành phố Pleiku là đô thị loại mấy của Gia Lai? Thông tin về loại đô thị của Thành phố Pleiku (Gia Lai) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Thành phố Pleiku là một Thành phố thuộc Gia Lai, có diện tích khoảng 260,8 km2, dân số khoảng 254.802 người và mật độ dân số khoảng 977 người/km2.

Huyện Quảng Hoà là đô thị loại mấy của Cao Bằng?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Quảng Hoà là đô thị loại mấy của Cao Bằng? Thông tin về loại đô thị của Huyện Quảng Hoà (Cao Bằng) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Quảng Hoà là một Huyện thuộc Cao Bằng, có diện tích khoảng 669,0 km2, dân số khoảng 66.620 người và mật độ dân số khoảng 100 người/km2.

Huyện đảo Phú Quý là đô thị loại mấy của Bình Thuận?

Bạn đang tìm hiểu Huyện đảo Phú Quý là đô thị loại mấy của Bình Thuận? Thông tin về loại đô thị của Huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện đảo Phú Quý là một Huyện đảo thuộc Bình Thuận, có diện tích khoảng 17,9 km2, dân số khoảng 26.918 người và mật độ dân số khoảng 1.504 người/km2.