Huyện đảo Phú Quý là đô thị loại mấy của Bình Thuận?

Bạn đang tìm hiểu Huyện đảo Phú Quý là đô thị loại mấy của Bình Thuận? Thông tin về loại đô thị của Huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện đảo Phú Quý là một Huyện đảo thuộc Bình Thuận, có diện tích khoảng 17,9 km2, dân số khoảng 26.918 người và mật độ dân số khoảng 1.504 người/km2.

Quận Quận 1 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh?

Bạn đang tìm hiểu Quận Quận 1 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh? Thông tin về loại đô thị của Quận Quận 1 (Hồ Chí Minh) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Quận Quận 1 là một Quận thuộc Hồ Chí Minh, có diện tích khoảng 7,7 km2, dân số khoảng 142.625 người và mật độ dân số khoảng 18.523 người/km2.

Thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại mấy của Quảng Ngãi?

Bạn đang tìm hiểu Thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại mấy của Quảng Ngãi? Thông tin về loại đô thị của Thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Thành phố Quảng Ngãi là một Thành phố thuộc Quảng Ngãi, có diện tích khoảng 156,9 km2, dân số khoảng 261.417 người và mật độ dân số khoảng 1.666 người/km2.

Huyện Phú Riềng là đô thị loại mấy của Bình Phước?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Phú Riềng là đô thị loại mấy của Bình Phước? Thông tin về loại đô thị của Huyện Phú Riềng (Bình Phước) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Phú Riềng là một Huyện thuộc Bình Phước, có diện tích khoảng 674,7 km2, dân số khoảng 91.450 người và mật độ dân số khoảng 136 người/km2.

Quận Quận 3 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh?

Bạn đang tìm hiểu Quận Quận 3 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh? Thông tin về loại đô thị của Quận Quận 3 (Hồ Chí Minh) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Quận Quận 3 là một Quận thuộc Hồ Chí Minh, có diện tích khoảng 4,9 km2, dân số khoảng 190.375 người và mật độ dân số khoảng 38.852 người/km2.

Huyện Quảng Ninh là đô thị loại mấy của Quảng Bình?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Quảng Ninh là đô thị loại mấy của Quảng Bình? Thông tin về loại đô thị của Huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Quảng Ninh là một Huyện thuộc Quảng Bình, có diện tích khoảng 1.194,2 km2, dân số khoảng 90.335 người và mật độ dân số khoảng 76 người/km2.

Huyện Phú Tân là đô thị loại mấy của An Giang?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Phú Tân là đô thị loại mấy của An Giang? Thông tin về loại đô thị của Huyện Phú Tân (An Giang) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Phú Tân là một Huyện thuộc An Giang, có diện tích khoảng 313,1 km2, dân số khoảng 188.951 người và mật độ dân số khoảng 603 người/km2.

Quận Quận 4 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh?

Bạn đang tìm hiểu Quận Quận 4 là đô thị loại mấy của Hồ Chí Minh? Thông tin về loại đô thị của Quận Quận 4 (Hồ Chí Minh) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Quận Quận 4 là một Quận thuộc Hồ Chí Minh, có diện tích khoảng 4,2 km2, dân số khoảng 175.329 người và mật độ dân số khoảng 41.745 người/km2.

Huyện Quảng Trạch là đô thị loại mấy của Quảng Bình?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Quảng Trạch là đô thị loại mấy của Quảng Bình? Thông tin về loại đô thị của Huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Quảng Trạch là một Huyện thuộc Quảng Bình, có diện tích khoảng 447,9 km2, dân số khoảng 110.380 người và mật độ dân số khoảng 246 người/km2.

Huyện Phú Tân là đô thị loại mấy của Cà Mau?

Bạn đang tìm hiểu Huyện Phú Tân là đô thị loại mấy của Cà Mau? Thông tin về loại đô thị của Huyện Phú Tân (Cà Mau) sẽ được giải đáp trong bài viết này. Huyện Phú Tân là một Huyện thuộc Cà Mau, có diện tích khoảng 448,2 km2, dân số khoảng 97.703 người và mật độ dân số khoảng 218 người/km2.